Kdo má povinnost podat do konce ledna daňové přiznání?

15. 1. 2018

image

Obecně platí, že vlastník nemovitosti hradí každoročně daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí). Možná právě vás se týká povinnost podat do konce ledna daňové přiznání. Pojďme se podívat, na které případy se podání přiznání vztahuje.

Daň z nemovitých věcí upravuje Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí (Zákon č. 338/1992 Sb.). Ještě se vrátím k tomu, co jsem popisoval v jednom ze svých předchozích článků, tedy že daň z nemovitých věcí je povinen hradit každý, kdo nemovitost vlastní k 1. lednu daného roku. Pokud tedy k 1. 1. 2018 vlastníte nemovitost, daň se vás týká a v průběhu roku vám přijde složenka na její úhradu. Také připomínám, že daň z nemovitých věcí hradíte vždy do konce května daného roku, v případě, že daňová povinnost přesáhne částku 5.000,- Kč, můžete si ji rozdělit na dvě splátky, přičemž druhou hradíte do konce listopadu. Pozor také na případnou tzv. obnovu katastrálního operátu, o které se vůbec nemusíte dozvědět - detaily probereme dále v tomto článku.

Tuto daň neplatíte, pokud "vlastníte" družstevní byt, ve skutečnosti jste totiž členem družstva a platí ji právě družstvo, které je faktickým vlastníkem bytu.
 

Kdy je tedy nutné daňové přiznání podat?

1) Pokud se v loňském roce změnil počet vámi vlastněných nemovitostí v konkrétním obvodu (např. Praha). Tehdy je potřeba Finanční úřad, do jehož působnosti nemovitost spadá, do konce ledna o této skutečnosti informovat. Jedná se tedy o FÚ, který zajišťuje správu daně v obvodu, kde se nachází nemovitost, nikoliv tam, kde máte jako poplatník trvalý pobyt.

Podle povahy změny je potřeba buď podat daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí nebo FÚ pouze informovat dopisem o změně. Vždy se řídíte každým jednotlivým krajem, ve kterém máte nemovitost(i), proto v případě, kdy se tento stav změnil ve více krajích, je potřeba tuto povinnost splnit vůči všem příslušným FÚ.

V případě, kdy poplatník v loňském roce v daném obvodě nemovitost nabyl či pozbyl (ať už se jedná o koupi, prodej, darování či dědictví), ale stále v tomto obvodě nějakou jinou nemovitost vlastní, je potřeba v daňovém přiznání uvést aktuální stav - tedy již dále neuvádět nemovitosti v minulém roce pozbyté a naopak přidat nemovitosti loni nově nabyté. Jste-li již v daném územním obvodě poplatníkem a dojde ke změně, podáváte dílčí daňové přiznání, v případě nově vzniklé povinnosti (první nabytá nemovitost) podáváte řádné daňové přiznání.

V případě situace, kdy po pozbytí nemovitosti již v daném obvodě žádnou nemovitost nevlastníte, není potřeba podávat daňové přiznání "na nulu", stačí tuto skutečnost oznámit příslušnému FÚ formou jednoduchého dopisu, ve kterém uvedete, že jste převodem této nemovitosti pozbyli veškeré vámi vlastněné nemovitosti v daném obvodu, a proto žádáte o ukončení poplatnictví daně z nemovitých věcí.

Specifickým případem je pak situace, kdy vkladové řízení na změnu vlastníka nemovitosti běží na přelomu roku. Zde jde totiž o to, že vlastníkem nemovitosti se stáváte v momentě, kdy vás katastrální úřad zapíše jako nového vlastníka ovšem se zpětnými právními účinky k okamžiku, kdy byl katastrálnímu úřadu podán, resp. doručen návrh na vklad vlastnického práva. Pokud tedy podáte návrh na změnu vlastníka řekněme k 20. prosinci, tak dojde k situaci, kdy k 1. 1. následujícího roku je vlastníkem stále původní majitel, nicméně jakmile vás katastrální úřad v průběhu ledna zapíše jako nového vlastníka, stanete se jím zpětně právě k 20. prosinci předchozího roku. Zákon pak hovoří takto:
Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitou věc podal současný společný zástupce nebo společný zmocněnec.

 
2) Pokud u vás došlo v důsledku obnovy katastrálního operátu ke změně výměry pozemku či ke změně poplatníka daně z pozemku. Dříve totiž platilo, že u pronajatých pozemků, které byly vedeny v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, byl poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, a proto se poplatníkem daně stává vlastník.

O zahájení a ukončení se dozvíte veřejnou vyhláškou. Pouze pokud nemáte trvalý pobyt v obci, kde k obnově došlo, jste o ukončení informováni dopisem.

A co vlastně obnova katastrálního operátu je? Jedná se o vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě. Obnova se provádí třemi způsoby - novým mapováním na základě šetření v terénu, digitalizací katastrální mapy v grafické podobě na plastové fólii a obnovou na podkladě výsledku pozemkových úprav. V rámci obnovy může dojít k upřesnění některých údajů jako jsou průběh hranice a výměra. Obnovu katastrálního operátu vymezuje Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb.


Informace o dani z nemovitých věcí a tiskopisy včetně pokynů k jejich vyplnění naleznete na stránkách Finanční správy
http://www.financnisprava.cz/.


Mirek Rybín

image