Katastrální operát a jeho obnova

3. 10. 2019

image

Byť jste třeba o katastrálním operátu neslyšeli, je dobré alespoň rámcově vědět, o co se jedná. Zejména tehdy, když vlastníte nemovitost. Může se vás totiž týkat povinnost podat daňové přiznání.

Katastrální operát nás obvykle příliš nezajímá, dokud nám změny v něm prováděné nezpůsobují povinnost nějak konat. Podívejme se na tuto oblast detailněji.
 

Co je katastrální operát?

Katastrální operát specifikuje Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb. v § 5 následovně:
(1) Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.
(2) Katastrální operát tvoří
a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření,
b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje podle § 4 odst. 1 písm. b) až f),
c) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví,
d) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti,
e) protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.Co je obnova katastrálního operátu?

Obnovu operátu pak popisují § 40 - 46 téhož zákona. Stručně řečeno se jedná o vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě. Obnova se provádí třemi způsoby - novým mapováním na základě šetření v terénu, digitalizací katastrální mapy v grafické podobě na plastové fólii a obnovou na podkladě výsledku pozemkových úprav. V rámci obnovy může dojít k upřesnění některých údajů jako jsou průběh hranice a výměra.


Proč by vás měl katastrální operát vůbec zajímat?

Protože vám v důsledku změn mohla vzniknout povinnost podat úplné nebo dílčí daňové přiznání. Pokud se vás to týká, daňové přiznání podáváte na rok následující po roce, ve kterém změny týkající se obnovy operátu nastaly. Daňové přiznání jste povinni podat do 31. ledna příslušného roku.
 

Co se mohlo změnit?

V důsledku obnovy katastrálního operátu mohlo dojít ke změně výměry pozemku. Nebo mohlo dojít ke změně poplatníka daně - dříve totiž platilo, že u pronajatých pozemků, které byly vedeny v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, byl poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, a proto se poplatníkem daně stává vlastník.

Podle informace z katastru nemovitostí se po aktualizaci operátu výměra mění pouze u těch pozemků, u kterých je překročena stanovená mezní odchylka. Reálně tedy dochází ke změně pouze u cca 10 % pozemků.


Jak se o obnově katastrálního operátu dozvíte?

O zahájení a ukončení se dozvíte veřejnou vyhláškou. Pouze pokud nemáte trvalý pobyt v obci, kde k obnově došlo, jste o ukončení informováni dopisem. To definuje Vyhláška č. 357/2013 Sb., tedy Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) v § 58.

Dříve než začne obnovený operát definitivně platit, předchází mu jeho vyložení na úřední desce k veřejnému nahlédnutí, kdy máte možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vznést námitky. Po skončení námitkového řízení katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu.Mirek Rybín

image